“chẳng cần một ai nữa”

Đã bắt đầu cảm thấy thật sợ khi phải quản lý thêm người 🙁

huhu gần 20 con người cmnr 🙁

Leave a Reply