Content

Thử thách mỗi ngày lớn nhất của truyền thông mạng xã hội là tìm được đủ nội dung để chia sẻ. Chúng tôi gọi đó là ‘cho quái vật khát nội dung ăn’. Có hai cách để làm điều này: Sáng tạo nội dung và làm mới nội dung. Sáng tạo nội dung là tạo […]

19 Psychological Principles That’ll Improve Your Homepage Conversion Rate

Psychology is the magic bullet of conversion optimization. Well, maybe that’s a tad bit idealistic. But psychology is arguably the most important weapon you can have in your arsenal. That’s why I write about psychology all the time. Understanding the underlying thought processes of consumers is your ticket to grabbing their attention, eliminating any friction […]